Algemene Voorwaarden

2021, versie 1.1

Artikel 1. Definities.

GrijsGoud Advies, gevestigd te Arnhem, KvK-nummer 82689784

1.      Wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.

2.      De wederpartij van opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3.      Partijen zijn opdrachtnemer en opdrachtgever samen.

4.      Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen beide partijen.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten of goederen door of namens de opdrachtnemer.

2.      Eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.      De overeenkomst bevat door opdrachtnemer steeds een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

4.      Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.

5.      Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 3. Betaling.

1.      Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij in uitzonderlijke gevallen partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

2.      Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door de opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer.

3.      Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtnemer gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4.      Blijft de opdrachtgever in gebreke, dan zal de opdrachtnemer tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijk (handel)rente, buitengerechtelijk incassokosten en overige schade verschuldigd aan opdrachtnemer. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

5.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of aanvraag van surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.      Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan opdrachtnemer te voldoen.

7.      Indien uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een periode van langer dan een maand of indien de overeengekomen prijs naar mening van de opdrachtnemer daarvoor in aanmerking komt, zal de opdrachtnemer betalingen in termijnen van 14 dagen vorderen.

 

Artikel 4. Aanbiedingen en offertes.

1.      Alle aanbiedingen van de zijde van opdrachtnemer zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen vrijblijvend. Opdrachtnemer is pas gebonden na dat dit schriftelijk is bevestigd.

2.      Opdrachtnemer kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.      De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de opdrachtbevestiging van de Opdrachtnemer.

Artikel 5. Prijzen.

1.      De op aanbiedingen, offertes en facturen van opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.      Ten aanzien van de opdrachtnemer kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vast prijs overeenkomen.

3.      Indien er geen vast prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer, geldend voor de periode waarin de opdrachtnemer de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4.      Bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de aan de opdrachtgever te bereken vergoedingen volgens de indexering jaarlijks per 1 januari aan te passen.

Artikel 6. Informatieverstrekking door de opdrachtgever.

1.      Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat opdrachtnemer tijdig kan starten met de opdracht. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgend de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.

2.      Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3.      Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

4.      Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert opdrachtnemer de betreffende bescheiden.

5.      Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of behoorlijk de door de opdrachtnemer verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7. Ontbinding.

1.      Als één van de partijen in gebreke blijft zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij, naast hetgeen in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten gerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaats vinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.

2.      Voorts is een partij gerechtigd, zonder dat enig aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke in gang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:

·          De andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend.

·          De andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

·          De onderneming van de andere partij wordt geliquideerd.

·          De andere partij zijn huidige onderneming staakt.

·          Buiten het toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

3.      Indien de opdrachtgever zijn, uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, niet nakomt en deze niet-nakoming tot ontbinding rechtvaardigt, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond met directe ingang te ontbinden zonder enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.      Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- en afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.      Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoud zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst.

1.      Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2.      Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.      Indien door de opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever, of op een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.      Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.      Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 9. Contractduur en opzegtermijn.

1.      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2.      Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3.      Indien een wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht de opdrachtnemer opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk schriftelijk over in.

4.      Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is opdrachtnemer niettemin ten allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.      Indien de prijsstijging, anders is dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10% en plaats vindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden tenzij de opdrachtnemer:

·           Als dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

·          Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een door opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;

·          Indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

Artikel 10. Overmacht.

1.      Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

2.      Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.      Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.      Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

1.      Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.      Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens wederpartij (Opdrachtgever) verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.      Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal 3 maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van € 1.000.000,00. Indien de opdracht langer dan een half jaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het bureau (opdrachtnemer) in het kader van de opdracht in de laatste 6 maanden vóór het ontstaan van de schade van de opdrachtgever heeft ontvangen.

4.      Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.  

5.      Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade:

·          is de schadevergoedingsplicht van de opdrachtnemer altijd beperkt tot het maximaal bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd conform het gestelde in artikel 11.3.

·          Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de opdrachtnemer gesloten verzekering valt is de schadevergoedingsplicht van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal het reeds gefactureerde bedrag voor verrichte werkzaamheden en/of de geleverde zaken, exclusief BTW. Bij een overeenkomst met een looptijd van langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt is tot de over de laatste zes maanden ontvangen vergoeding.

6.      Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

·          De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

·          De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden.

·          Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij (opdrachtgever) aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.      Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.      Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, en zal opdrachtnemer de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst(en) met opdrachtgever.

9.      In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken hulppersonen, vijf jaar 

10.   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

11.   Niet alleen Opdrachtnemer, maar ook alle natuurlijke- of rechtspersonen die bij de uitvoering van enige opdracht van Opdrachtgever door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hiertoe vormt dit artikel een onherroepelijk derdenbeding om niet.

 

Artikel 12. Intellectueel eigendom.

1.      Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkeld of gebruikt, mede daaronder begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s komen toe aan de opdrachtnemer voor zever deze niet reeds aan derden toekomen.

2.      Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk toestemming van de opdrachtnemer is het de opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest van de opdrachtnemer of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3.      Het is de opdrachtnemer toegestaan het logo en de bedrijfsnaam van opdrachtgever weer te geven op de relatie pagina van opdrachtnemer ’s website.

Artikel 13. Klachtplicht.

1.      Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan opdrachtnemer. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat opdrachtnemer in staat is hierop adequaat te reageren.

2.      Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat opdrachtnemer gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 14. Geheimhouding.

1.      Elke partij zal alle informatie die direct of indirect door de andere partij ter beschikking wordt gesteld of alle informatie waarvan kennisgenomen wordt tijdens de samenwerking, of voortvloeit uit huidige overeenkomst, als geheim en vertrouwelijk behandelen. Deze informatie mag de partij noch gebruiken, noch onthullen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve aan de professionele adviseurs van de partijen die betrokken zijn in het opstellen, onderhandelen, uitvoeren of interpreteren van de overeenkomst of rechtszaak.

2.      Partijen stellen zich garant dat hun werknemers en de door hun ingezette derden de verbintenis vermeld in deze voorwaarden, tevens zullen respecteren.

Artikel 15. Geschillen.

1.      Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan een Nederlands bevoegd rechter.