Zoek
Sluit dit zoekvak.

Diensten van GrijsGoud Advies

GrijsGoud Advies is een adviesbureau met een brede basis als het gaat om vrijwel alle aspecten in en rond Productieprocessen en Asset & Maintenance Management. U vindt hier onze gepersonaliseerde advies trajecten.

Quick scan

De quick scan is een korte opname van de situatie in uw bedrijf, vertaald in een richtingsadvies. 

Wat omvat een quick-scan:

Bedrijfsobservatie

Gedurende één dag wordt het bedrijf geobserveerd; hoe lopen de processen, hoe acteren de medewerkers en hoe communiceren ze met elkaar, hoe zien de werkplaats en het magazijn er uit.

Er worden enkele personen geïnterviewd; bedrijfsleiding, productie manager, technisch manager/Hoofd technische Dienst, en random een monteur en een of enkele productiemedewerkers. Verder wordt er productie-, technische- en financiële data verzameld om enkele kentallen te kunnen herleiden.

Analyse

De twee dag wordt er een analyse gemaakt van de resultaten en de data en op grond daarvan wordt een richting gevend advies opgesteld omtrent de positie en inrichting van het onderhoud binnen de organisatie

Presentatie

Vervolgens wordt er een ½ dag ingepland voor de presentatie van- en een toelichting op het advies. Deze presentatie wordt gegeven aan de opdrachtgever of aan een in overleg met- en op aangeven van de opdrachtgever samengestelde groep.

Quick Scan

Volledig advies traject met begeleiding voor realisatie.

Dit advies traject kent grofstoffelijk de volgende fasen waarvan de omvang en duur mede afhankelijk is van het voortraject. Wanneer er al een Quick scan gemaakt is zal de data verzameling minder tijd vragen en bij interviews eerder tot diepgang over gegaan worden.

De twee fasen zijn als volgt opgebouwd

Advies Traject

Quick Scan

De eerste stap is de:

"Beeld vorming"

die omvat twee elementen

Inventarisatie

Als eerste Inventariseren, hierbij wordt op basis van uitgebreide observaties, interviews en gesprekken in het veld en een uitgebreidere data verzameling de ingrediënten verzameld waarna de gegevens verwerkt kunnen worden

Analyse

Na de inventarisatie volgt de het Analyseren. De gegevens worden omgezet in informatie die vervolgens geanalyseerd kan worden. Uit de data volgen kentallen en deze kentallen worden gelinkt aan de gespreksresultaten en zo ontstaat een beeld van de situatie ten aanzien van het asset management binnen het bedrijf.

De tweede stap is de

"Oordeelvorming"

en kent ook twee elementen

Situatieschets

De eerste hierbij is de Situatieschets. De situatie schets is een beschrijving van de situatie op basis van de kentallen en de gespreksresultaten en de eventueel opvallende match en mis-match daartussen.

Advies

De tweede is het Adviseren waarin wordt aangegeven welke richting de organisatie op zou kunnen om tot een optimale invulling van het asset management te komen zodat er optimaal waarde toegevoegd gaat worden aan de bedrijfsresultaten. Daarnaast wordt het proces beschreven dat daarna gevolgd zou kunnen worden om in de toekomst onderhoud waarde toevend te laten zijn.

Nadat het advies is uitgebracht start de tweede fase het realiseren van de advies. Ook hierbij zijn er twee stappen te doorlopen.

Realisatie Traject

Gratis Adviesgesprek afspraak maken

De eerste stap in het realisatietraject is uiteraard de:

"Besluitvorming"

GO/ NO-GO

In vrijwel alle gevallen heeft realisatie van het advies gevolgen voor de wijze waarop de organisatie en het werk is ingericht. Hiertoe zal de bedrijfsleiding of directie een GO/NO-GO beslissing moeten nemen.

Bij de Go-beslissingen start de

"Uitvoering"

en kent ook twee elementen

Begeleiding

Afhankelijk van de omvang van de adviezen zal er een Begeleidingstraject opgesteld en gestart worden zodat de adviezen in de organisatie doorgevoerd en geborgd worden. Dit zal door individuele instructie, presentaties, veldactiviteiten, small group activities enzovoorts gedaan worden. Dit is sterk afhankelijk van de bedrijfscultuur, kennis en competenties van het voltallige personeel dat betrokken is bij de realisatie.

Nazorg

Wanneer de adviezen gerealiseerd zijn en in de organisatie verankerd start het Nazorg traject. Het nazorg traject bestaat uit 6, maandelijks terugkerende evaluatie dagen waarbij de voortgang besproken wordt alsook de resultaten van de voorgaande maand. Hierbij wordt gesproken met het hoofd technische dienst, de productie manager en de bedrijfsleiding waarbij gekeken wordt naar de bedrijfsresultaten en koppelen deze aan de genomen acties. Af en toe wordt er ook nog gesproken met de mensen op de werkvloer. Tevens wordt er gekeken naar de volgende maand en de te nemen acties.

Gezien het feit dat ieder bedrijf uniek is in haar opzet, asset base, personele bezetting, kennis en competenties van het personeel enzovoorts, is hier geen vast programma en doorlooptijd voor af te geven. En zal per geval e.e.a. beoordeeld worden.

Abonnement

Een abonnementsvorm waarbij 12, 6 of 4  keer per jaar, ingeroosterd, een evaluatie dag bij het bedrijf plaats vindt om te sparren met de bedrijfsleiding en het HTD.

Daarbij komen de gang van zaken en de plannen op het technisch vlak in de toekomst aan de orde. In principe aansluitend op een volledig advies traject.
De gedachte hierachter is dat veranderingen alleen beklijven en in stand blijven als er blijvend aandacht voor is en er voor gewaakt wordt dat het middel (de methodieken of tools) niet tot doel verheven worden maar slechts het gereedschap zijn en blijven voor de organisatie.

Deze rol is bedoeld als klankboard voor de directie/MT en als vraagbaak voor het HTD waar geen technisch directeur of technisch manager aanwezig is om die rol naar behoren in te vullen.

Dit is wat anderen hebben ervaren

“Elk gesprek is leerzaam”

profile-pic

Bij mijn start bij MSD veel van je geleerd met betrekking tot Asset Management en onderhoudsmanagement. Veel goede gesprekken gehad over hoe een verder professionalisering van onze organisaties het beste vormgegeven kan worden, samen met de uitbesteding van ons gedeelde geoutsourcede onderhoudscontract.Maar naast de inhoud, ben je een fijne en warme persoonlijkheid!

Arjan van Bon - FM operations lead - MSD Biotech

Over Gert

Ik ben Gert Broekman en na 34 jaar in het assetmanagement werkzaam te zijn geweest in diverse rollen, heb ik de samenhang en de noodzakelijke interactie tussen die verschillende gebieden, of juist het ontbreken daaraan, aan den lijve mogen ondervinden. 

Nu ondersteun ik hard werkende ondernemers binnen het MKB in de Nederlandse Maakindustrie een beter resultaat te bereiken door ineffectief en inefficiënt onderhoud om te buigen. Zo wordt onderhoud waarde toevoegend als activiteit i.p.v. een kostenpost. Hierdoor is het mogelijk in deze industrie veel winst te behalen. Ik zet graag mijn expertise en ervaring in om ze daar bij te helpen

Diensten